• دسترسی توسط کلید مکانیکی
  • دارای استانداردهای جهانی امنیت
  • امنیت بسیار بالا و ضد سرقت
  • مغزی دو زبانه