دستیار مدیرعامل (مدیر اجرایی)

  • مشخصات فردی

  • سوابق تحصیلی

  • حقوق در خواستی