فرم استخدام تولید محتوا

  • مشخصات فردی

  • سوابق تحصیلی

  • موارد تخصصی

  • اگر در ضمینه تولید محتوا سابقه‌ای دارید مختصر توضیح دهید
  • حقوق درخواستی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .